Czym tak właściwie jest globalizacja?

Jest to zjawisko polegające między innymi na przenikaniu się i łączeniu systemów gospodarczych państw, a także ujednolicaniu upodobań i zachowań ludzi żyjących w różnych miejscach na ziemi. Rozpatrzymy i przedstawimy globalizację w różnych jej aspektach.

PŁASZCZYZNA POLITYCZNA

Skupmy się najpierw na płaszczyźnie politycznej, czyli na działaniach i potencjalnych skutkach. Kraje łączą się w „grupy” głównie w celu upowszechniania się ustroju demokratycznego na świecie, chęci posiadania dobrych/przyjaznych relacji z pozostałymi państwami, a przede wszystkim w celu zabezpieczenia przed ewentualnym konfliktem zbrojnym (np.: NATO).
Zatem działania na tej płaszczyźnie są znacząco powiązane z tym co właśnie wymieniłyśmy – sprzyjają intensywnemu rozwojowi i działalności instytucji międzynarodowych, upowszechnianie się zróżnicowanych prądów politycznych oraz ideologii, ale też oczywiście tworzeniu organizacji międzynarodowych.
Jednak wszystko niesie za sobą jakieś skutki, więc przyjrzyjmy się kilku: – mniejsze prawdopodobieństwo wojen przez obawę przed ewentualnym atakiem ze strony różnych organizacji, które posiadają z danym państwem sojusz (np.: NATO), – powstanie wielu organizacji międzynarodowych, – wzrost znaczenia na arenie międzynarodowe, dzięki członkostwu w różnych organizacjach.

PŁASZCZYZNA EKONOMICZNA

Przyczynami zachodzenia zjawiska globalizacji na płaszczyźnie ekonomicznej są m.in.: upowszechnianie się liberalnego modelu gospodarki, rozwój giełd, czy też rozwój transportu (głównie lotniczego).
Można powiedzieć, że globalizacja jest realizowana w tym aspekcie jako intensyfikacja przepływu kapitału, siły roboczej, towarów oraz usług między państwami. Skutki tego zjawiska są dość widoczne głównie jeśli chodzi o spadek cen niektórych wyrobów ze względu na ich standaryzację w strefie ekonomicznej. Zauważalny jest też rozwój międzynarodowych korporacji, a co za tym idzie – silniejsza pozycja na rynku finansowym. Warto też dodać zmonopolizowanie rynków przez międzynarodowe koncerny prowadzące niekiedy do utrzymywania wysokich cen określonych produktów.

PŁASZCZYZNA EKOLOGICZNA

Jeśli chodzi o globalizację na płaszczyźnie ekologicznej to wpływa ona na wszelakie międzynarodowe działania na rzecz ochrony środowiska, poprzez podejmowanie działań w celu ochrony przyrodniczego dobytku Ziemi. Skoro powstają takie zjawiska to musi być coś co przyczynia się do tych działań. Niestety, ale z biegiem lat wzrasta ryzyko i poziom zagrożenia wszelakimi klęskami żywiołowym, czy też niszczenie środowiska przyrodniczego lub jego degradacja, do czego niestety w większości przyczyniają się działania antropogeniczne, czyli wpływ człowieka.
Jak już wspomniałyśmy wcześniej, są tworzone różnorakie organizacje międzynarodowe, które mają na celu chronić zasoby przyrodnicze, pomniki przyrody, rezerwaty itd. Są to np.: Liga Ochrony Przyrody, czy Greenpeace International. Wprowadzane są także akcje angażujące ludność np.: Wspólne Sprzątanie Świata.
Zaniedbanie tych działań może doprowadzić do powszechnie znanego zjawiska – globalnego ocieplenia, ale także do wprowadzenia większych barier ekologicznych, czy degradacji środowiska.

PŁASZCZYZNA SPOŁECZNA

Na sam koniec rozpatrzymy globalizację na płaszczyźnie społecznej. Polega ona na upowszechnianiu się jednolitego stylu w kulturze masowej. Warto również wspomnieć o kształtowaniu się norm i poglądów głównie za sprawą wszelkiego rodzaju środków masowego przekazu.
Skutkami tej płaszczyzny jest tak zwany drenaż mózgów (polega na skłanianiu specjalistów wysokiej klasy do podejmowania pracy w krajach uprzemysłowionych przez zapewnienie im lepszych warunków ekonomicznych i nowoczesnej organizacji pracy) oraz poszerzaniu na różne sposoby wiedzy o obyczajach i kulturze ludzi pochodzących z innych państw tym samym zachodzi również zacieranie się różnorodności kulturowej poprzez przejmowanie wzorców zza granicy.
Jak widać zjawisko globalizacji ma znaczny wpływ we współczesnych świecie i to na wielu płaszczyznach.

<

Maria Szymankiewicz
Wiktoria Gęsicka

Autor artykułu